Van start tot diploma

Praktijkschool Eindhoven kent twee teams: Basisvorming (leerjaar 1 t/m 3) en Toeleiding (leerjaar 4 en 5) met stages en het ArbeidsToeleidingsCentrum (ATC).

Beide teams hebben een teamleider. Elke klas heeft een mentor.

De teamleider is eindverantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding in het team. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. 

Alle leerlingen volgen binnen de vier domeinen Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap dezelfde vakken

Ook bieden wij binnen ons onderwijsprogramma cursussen aan waarvoor een diploma of certificaat gehaald kan worden.

Basisvorming

Bij Basisvorming leren de leerlingen zoveel mogelijk basisvaardigheden.
Naast Nederlands, rekenen en burgerschap krijgen ze al een groot aanbod van praktijkvakken; algemene techniek, crea, koken, huishoudkunde en zelfzorg zijn hier voorbeelden van.

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen het vak dienstverlening en zorg. Onderdeel van dit vak is een interne stage; leerlingen verzorgen één dag in de week facilitaire zaken binnen de school, zoals koffie en thee rondbrengen, kopieertaken uitvoeren, het verzorgen van het schoolgebouw, het bereiden van lunches in de kantine enzovoort.

De leerlingen bereiden zich vanaf het derde leerjaar meer en meer voor op de arbeidsmarkt. In de derde klas wordt het uitstroomprofiel vastgesteld; arbeid, arbeid met ondersteuning, vervolgonderwijs of soms dagbesteding.

De keuze voor een profiel wordt gemaakt in onderling overleg tussen de mentor, leerling en ouders en wordt vastgelegd in het OPP.

In de laatste periode van het derde leerjaar starten de leerlingen met arbeidstraining op ons ArbeidsToeleidingsCentrum (ATC).

Toeleiding

Leerlingen kunnen een erkend certificaat behalen binnen een branche/vakgebied en kunnen aan het einde van leerjaar 5 hun schoolloopbaan afsluiten met een Diploma Praktijkonderwijs.

Het ArbeidsToeleidingsCentrum (ATC)

Het ArbeidsToeleidingsCentrum (ATC) is een onderdeel van Praktijkschool Eindhoven en is gehuisvest op industrieterrein Esp in Eindhoven. Het ATC heeft als doel leerlingen en jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en toe te leiden naar een passende stageplek. Dit gebeurt door hen intensief te observeren en te trainen.
De middelen die het ATC hiertoe tot zijn beschikking heeft zijn onder meer: 
arbeidstraining in het eigen trainingscentrum;
- stages extern (zowel oriënterend als plaatsingsstages), groepsstages en groepsdetacheringen;
- arbeidskundig onderzoek via de MELBA-systematiek;
- duale leerwerktrajecten,
- (partiële) detacheringen op vmbo- en mbo-opleidingen; - certificeringstrajecten en cursussen en individuele scholingstrajecten,
- jobfinding en begeleiding bij scholings- en uitkeringsaanvragen en
nazorgbegeleiding waarbij we gedurende twee jaar na het schoolverlaten onze leerlingen volgen en daar waar wenselijk en mogelijk ondersteuning en/of advies bieden.

Binnen arbeidstraining worden de leerlingen zeer direct, functioneel voorbereid op aspecten van een arbeidssituatie, zowel technisch als sociaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van externe bedrijven en zijn veelal seriematig van aard.

We richten ons hierbij vooral op montage- en assemblagewerkzaamheden, inpakwerk en mailings. Tevens worden er eenvoudige machinale bewerkingen uitgevoerd. Leerlingen leren omgaan met een situatie, waarbij de kwaliteit van het product en de daarvoor geleverde arbeid centraal staan.


Het ATC staat als regionale voorziening ook open voor jongeren van andere opleidingen en instellingen. Het arbeidstoeleidingstraject is toegankelijk voor leerlingen vanaf 15 jaar met een IQ tot 80.

Uitstromen naar arbeid of mbo

Aan het einde van leerjaar 5 stromen leerlingen uit naar arbeid of naar een vervolgopleiding op mbo niveau 1 (Entree).

Op het ArbeidsToeleidingsCentrum worden leerlingen voorbereid op het uitstromen naar een externe stageplek. 

In samenwerking met andere scholen bieden wij een PrO-Entree traject aan. Dit om de overgang naar Entree makkelijker te maken. Op basis van interesse, een succesvolle stage en leercapaciteiten worden leerlingen hiervoor geselecteerd.

Via deze link kunt u de informatiebrochure van het ATC lezen.

Het ATC van Praktijkschool Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds (ESF).