Uitstromen

Naar arbeid

Het voorbereiden op de arbeidsmarkt is een in de wet op het voortgezet onderwijs vastgelegd doel van het praktijkonderwijs.

In het programma-aanbod worden de leerlingen voorbereid op de praktische en sociale eisen die het bedrijfsleven na de schoolperiode aan hen stelt. Dit gebeurt middels interne stages, sociale vaardigheidstraining en bedrijfsmatige productie in het arbeidstrainingscentrum. Na gebleken kwaliteiten ontvangt de leerling via externe stages de vervolgtraining op de werkvloer buiten school.

Interesse en vaardigheidsniveau zijn mede bepalend voor een specifieke bedrijfskeuze. Voor die keuze is een uitgebreid en zorgvuldig geselecteerd bestand van stageadressen beschikbaar.

De laatste stap leidt tot een plaats op de arbeidsmarkt. De overgang van school- naar werksituatie wordt door de stagebegeleider gecoördineerd. Hierbij kan de school onder andere op de medewerking rekenen van: de Consulent Arbeid van MEE. Voor de arbeidsintegratie van de schoolverlaters doet de school zonodig een beroep op de subsidiemogelijkheden, door UWV toe te wijzen.

Naar mbo

Om de overgang naar een mbo-opleiding makkelijker te maken, werken wij samen met Summa College Eindhoven. Op basis van interesse, een succesvolle stage en leercapaciteiten worden leerlingen hiervoor geselecteerd. De voorbereiding op een mbo-opleiding start binnen Praktijkschool Eindhoven. Hierin wordt extra aandacht besteed aan de vakken Nederlands en rekenen.

Daarnaast wordt in projectvorm gewerkt aan de competenties zelfstandigheid, werkplanning en samenwerking/teamwork.

Leerlingen die het voortraject op onze school hebben gevolgd, hebben een grotere kans om aangenomen te worden op Summa Plus of een andere mbo-opleiding. 

Maatwerktraject

Ook kunnen wij leerlingen een maatwerktraject aanbieden. Dit doen wij samen met de verschillende scholen voor vmbo in de regio en met Vakcollege Eindhoven in het bijzonder. Zo kunnen praktijkmodules uit het vmbo in het leertraject van leerlingen van Praktijkschool Eindhoven worden opgenomen.
Onze leerlingen volgen dan een aantal lessen op Vakcollege Eindhoven. Andersom maakt Vakcollege Eindhoven ook gebruik van onze faciliteiten voor leerlingen die dat nodig hebben. Praktijkschool Eindhoven werkt ook samen met de praktijkschool van het Pius-X college in Bladel.