werken aan mogelijkheden

Wat doen wij - vervolg

Leerlingen krijgen veel praktijklessen. In deze lessen leren ze basisvaardigheden. Stap voor stap, via interne en externe stages leren onze leerlingen hun basisvaardigheden toe te passen en ontdekken ze wat ze goed kunnen en hoe hun talenten het beste tot hun recht komen. Daarin worden ze intensief begeleid en gecoached.
Voor elke leerling wordt een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) gemaakt: wat gaat zij of hij na de praktijkschool doen? Heeft de leerling extra ondersteuning nodig om dat te bereiken? Alle leerlingen hebben ook een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). Hierin staan de individuele leerdoelen van de leerling. Eigenlijk heeft iedere leerling dus een eigen leerroute. We volgen de prestaties en vorderingen, praktische vaardigheden, arbeidscompetenties en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem in Magister. 

Structuur,  duidelijkheid en respect 

Op de praktijkschool vinden we het belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan en dat leerlingen goede omgangsvormen leren. Dat is immers wat de praktijk van later ook verlangt. Onze leerlingen zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Dat is terug te zien in de school. We hebben duidelijke regels en een vast lesrooster met zo min mogelijk lesuitval. Samen met de leerlingen zorgen we voor een nette schoolomgeving.

Samen  werken aan  succes 

Praktijkschool Eindhoven is een succesvolle school. Niet in de laatste plaats door onze persoonlijke benadering en de grote betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten delen de gedrevenheid om leerlingen binnen hun mogelijkheden vooruit te helpen en om hun talenten maximaal te benutten. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een baan. Heel belangrijk daarbij is werkhouding en sociale vaardigheid. Denk hierbij aan heel praktische zaken als het nakomen van afspraken, een juiste instelling en omgangsvormen die de praktijk vraagt. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar voor onze leerlingen is dit niet altijd zo. Het bereiken van deze grote en kleine successen doen we samen: leerling, ouders en school.

Onderwijs op Praktijkschool Eindhoven: Werken aan mogelijkheden