werken aan mogelijkheden

Rechten en plichten

Onderstaande reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden op www.omo.nl, met uitzondering van het leerlingenstatuut en het socical media protocol.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Reglement voor de Raad van Advies Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de Raad van Advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Het Leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut. 

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie

Voor de school is een regeling vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. Klik hier voor meldpunt vertrouwensinspecteurs

Social Media protocol
Praktijkschool Eindhoven heeft een Social Media protocol waarin afspraken en richtlijnen zijn vastgelegd. Een en ander is ook vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
De Raad van Bestuur stelde een klachtenregeling voor de school vast. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen. Het gaat dan om beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. De klacht wordt pas behandeld als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Parmant Scholen (PS)
Met dit reglement geeft de rector van SHP uitvoering aan de haar / hem toekomende rechten en plichten op grond van statuten, managementstatuut en privacyreglement van OMO om, namens de Raad van Bestuur, ervoor te zorgen dat de diverse verwerkingen van leerlinggegevens op de scholen van SHP in overeenstemming zijn met de vigerende privacywet- en regelgeving. Klik hier om het volledige reglement te raadplegen.

Privacyreglement verwerking medewerkersgegevens Parmant Scholen (PS)
Met dit reglement geeft de rector van SHP uitvoering aan de haar / hem toekomende rechten en plichten op grond van statuten, managementstatuut en privacyreglement van OMO om, namens de Raad van Bestuur, ervoor te zorgen dat de diverse verwerkingen van medewerkersgegevens op de scholen van SHP in overeenstemming zijn met de vigerende privacywet- en regelgeving. Klik hier om het volledige reglement te raadplegen.

Privacy aanspreekpunt
Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Contactpersoon:
Esther Le Large MA
Beleidsadviseur Kwaliteit
e.lelarge@parmantscholen.nl

OMO beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming (FG)