werken aan mogelijkheden

Medezeggenschapsraad

De wet eist dat ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school.
Dit gebeurt binnen de deelraad en de medezeggenschapsraad.
Parmant Scholen heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR) die hier actief aan werkt.

Éen van de vertegenwoordigers binnen de MR is de deelraad van Praktijkschool Eindhoven. Een ouder en een personeelslid vertegenwoordigen Praktijkschool Eindhoven in de MR.  De deelraad is een gespreks- en adviserende partner in de beleidsontwikkeling van Praktijkschool Eindhoven.
Dit houdt in dat ouders en vertegenwoordigers van Praktijkschool Eindhoven vier tot vijf keer per jaar met elkaar om de tafel gaan zitten om het beleid dat de school voert, kritisch te bekijken en te beoordelen, en om constructief mee te denken en te adviseren over het te voeren beleid.

Het staat altijd vrij om de deelraad te benaderen met vragen, opmerkingen en ideeën. Om een email te sturen naar de deelraad, klik hier.

 

Leden Deelraad schooljaar 2020-2021

Oudergeleding

Voor de oudergeleding zijn we op zoek naar kandidaten. Op onze school wordt beleid vastgesteld en er worden besluiten genomen. Dit gebeurt mét advies

en inspraak van de deelraad (DR). De DR is dus de plek bij uitstek voor geïnteresseerde ouders  om mee te praten en mee te beslissen over beleidsmatige zaken die spelen op en rond school.

De deelraad houdt zich bezig met verschillende zaken die de school aangaan, zoals het schoolplan, schooltijdenregeling, taakbeleid, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen. 

Vindt u het belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurt en ontwikkeld wordt op de school van uw kind en vindt u het belangrijk om daar medezeggenschap in te hebben? Meldt u dan aan om volgend schooljaar ouderlid te worden van de deelraad van Praktijkschool Eindhoven!

 
Meer informatie en aanmelden kan bij de voorzitter van de deelraad, Anouk van Stiphout, v.kuijpers@parmantscholen.nl

 

  Afgevaardigden school

  mw. V. Kuijpers                       v.kuijpers@parmantscholen.nl
  dhr. V. Reuver   s.hijnen@parmantscholen.nl
  mw. R. Kleijne r.kleijne@parmantscholen.nl

   
  Ouder:
  dhr. D. Beekwilder