werken aan mogelijkheden

Medezeggenschapsraad

De wet eist dat ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school.
Dit gebeurt binnen de deelraad en de medezeggenschapsraad.
Scholengroep Het Plein heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR) die hier actief aan werkt.

Éen van de vertegenwoordigers binnen de MR is de deelraad van Praktijkschool Eindhoven. Een ouder en een personeelslid vertegenwoordigen Praktijkschool Eindhoven in de MR.  De deelraad is een gespreks- en adviserende partner in de beleidsontwikkeling van Praktijkschool Eindhoven.
Dit houdt in dat ouders en vertegenwoordigers van Praktijkschool Eindhoven vier tot vijf keer per jaar met elkaar om de tafel gaan zitten om het beleid dat de school voert, kritisch te bekijken en te beoordelen, en om constructief mee te denken en te adviseren over het te voeren beleid.

Het staat altijd vrij om de deelraad te benaderen met vragen, opmerkingen en ideeën. Het emailadres van de deelraad is pse-mr@sghetplein.nl

Leden Deelraad schooljaar 2017-2018

Oudergeleding

mw. J. Pereira jennifer.m.s.pereira@gmail.com
mw. E. de Vries pcmmdevries@upcmail.nl
mw. A. de Wit     

a.dewit4@kpnmail.com

  Afgevaardigden school

  mw. M. Tijssens (voorzitter)   m.tijssens@sghetplein.nl
  mw. V. te Slaa(secretaris)   v.teslaa@sghetplein.nl 
  dhr. H. Heessels   h.heessels@sghetplein.nl 
  mw. E. van Vugt
    l.vanvugt@sghetplein.nl