werken aan mogelijkheden

Financiën

Op Praktijkschool Eindhoven worden alle lessen en activiteiten die van een school verwacht mogen worden, bekostigd uit de Rijkssubsidie.

Schoolkosten en schoolbenodigdheden
De benodigde schoolboeken worden door de school verstrekt. Daarnaast worden verschillende schoolmaterialen door de school ter beschikking gesteld. Een aantal materialen, waaronder: atlas, woordenboek, tekenmateriaal, passer, rekenmachine, schrijfgerei, sportkleding en dergelijke, dienen de ouder(s) zelf aan te schaffen. Voor aanvang van het schooljaar ontvangen de leerlingen/ouder(s) bericht over welke boeken/materialen door school verstrekt worden en welke artikelen men zelf dient aan te schaffen. Met klem worden de ouder(s) verzocht er op toe te zien dat hun zoon/dochter de schoolmaterialen in orde heeft. Leerlingen die hun schoolmaterialen niet bij zich hebben, kunnen niet deelnemen aan de les en zullen naar huis gestuurd worden om een en ander eerst in orde te brengen.

Stichting Leergeld
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor steeds meer ouders niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de Stichting Leergeld. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten, komt een medewerker van de stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld.