werken aan mogelijkheden

Aansprakelijkheidsverzekering

De Raad van Bestuur heeft bij Marsh een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor ondergeschikten (personeel en vrijwilligers). Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades, waarvoor de school aansprakelijk is, moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de
verzekeringsmaatschappij.

Aansprakelijkheid
De schoolleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan privéeigendommen van leerlingen en medewerkers. Dit heeft betrekking op alle verblijfsruimtes op het terrein van de school. Hieronder vallen ook de kluisjes, (brom-)fietsstalling en garderobe.